top of page

ESTATUTOS AER

 

TÍTULO PRELIMINAR

 

 

ARTIGO 1

 

A denominación da nosa formación política é “Agrupación de Electores de Redondela” (AER).

 

ARTIGO 2

 

AER é unha agrupación de electores que ten como obxectivo fundamental rexenerar a democracia en Redondela, tentando obter o máximo de participación cidadá mediante o impulso da democracia directa a nivel municipal; AER defínese como unha agrupación progresista e democrática.

 

ARTIGO 3

 

O ámbito de actuación da agrupación é o concello de Redondela (Pontevedra).

 

ARTIGO 4

 

 • A organización e o funcionamento interno da agrupación inspíranse nos siguientes principios:

 • Igualdade e inclusión social.

 • Participación e democracia.

 • Sustenibilidade e respecto ao medio ambiente.

 • Recuperación e promoción do patrimonio cultural, lingüístico, urbanístico e entorno natural.

 • A Asemblea é o método para a toma de decisións.

 • O respecto máximo cara tódolos membros da agrupación, na súa liberdade de expresión e de conciencia.

 • A actuación interna, fundamentada no debate e a participación maioritaria dos integrantes.

 • Transparencia: Concello e AER.

 • Tolerancia cero coa corrupción.

 • O pleno respecto á legalidade vixente.

 

 

TÍTULO I. DOS MEMBROS E SIMPATIZANTES DA AGRUPACIÓN.

 

CAPÍTULO I: DOS INTEGRANTES

 

ARTIGO 5

 

1. A Solicitude de Afiliación ha de presentarse á Agrupación, a cal tratará sobre a admisión na segunda asemblea que teña lugar mensualmente e poderá admitir ou refusar a proposta cunha maioría de 2/3.

 

2. Son dereitos dos integrantes:

 

a)Ter voz e voto na asemblea.

b)Ser elector e elixible pola asamblea.

c)Formar parte da asemblea.

d)Participar nas actividades programadas, como tamén na elaboración e aprobación da liña política da agrupación.

e)Formar parte das listas electorais si son elixidos pola asemblea.

f)Beneficiarse do soporte e a axuda incondicionais da agrupación no caso de persecución pola defensa da agrupación e dos seus acordos.

g)Ser informado de tódalas actividades da agrupación.

h)Utilizar os servizos dos que puidera dispor a agrupación.

i)Participar nas actividades doutras asociacións e partidos políticos. No caso dos partidos políticos, os     integrantes poderán participar nas campañas electorais siguintes: estatais, autonómicas e europeas, pero en ningún caso municipais. O integrante que queira exercer este dereito terá que comunicalo á asemblea para que esta otorgue ou denegue o permiso para exercelo.

 

3. Son deberes dos membros:

 

a)Aceptar e promover os principios do título preliminar de estes estatutos.

b)Asistir ás reunións que sexan convocados, participar das campañas e actividades xerais da agrupación.

c)Representar á agrupación en todas aquelas funcións ou cargos para os cales sexan designados.

d)Non pertencer a outra organización política constituida no concello de Redondela, nin participar.

e) Pagar as cotas que establezan estos estatutos.

 

CAPÍTULO II: DA DISCIPLINA

 

ARTIGO 6

 

A condición de membro da agrupación pérdese por:

a) Renuncia voluntaria.

b) Expulsión.

 

ARTIGO 7

 

O membro da agrupación que teña unha actitude pública notoriamente contraria aos acordos adoptados pola asemblea poderá ser sancionado con medidas que poden chegar ata a expulsión de AER, cun trámite previo dentro da mesma asemblea.

 

ARTIGO 8

 

A comisión permanente recibirá a denuncia, dictaminará e elevará á asamblea tanto a denuncia coma o dictame.

 

ARTIGO 9

 

O pleno da asemblea é o órgano competente para tramitar o expediente de sanción e/ou a expulsión do membro que foi previamente denunciado por outro membro da agrupación.

 

ARTIGO 10

 

A asemblea escoitará, na primeira sesión posterior á denuncia, tanto ao membro denunciado como ao denunciante, ademáis do dictame da comisión permanente.

 

ARTIGO 11

 

Cando o membro denunciado ostente un cargo público da agrupación e o dictame sexa a tramitación da expulsión, terá que deixar o seu cargo no prazo máximo dun mes despois de ter sido expulsado.

 

 

TÍTULO II. DA ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DA AGRUPACIÓN

 

CAPÍTULO I: DOS DIFERENTES ÓRGANOS

 

Sección primeira: Da asemblea.

 

ARTIGO 12

 

A asemblea é o órgano soberano e supremo da agrupación. Tódolos integrantes han de acatar as decisións que se teñan tomado. Para aprobar ou denegar unha proposta necesitarase unha maioría composta por 2/3 dos votos dos membros de AER. Os votos poderán ser emitidos de forma presencial ou a través do foro privado de AER.

 

ARTIGO 13

 

As súas funcións son:

a) Definir a liña política municipal.

b) Elaborar e aprobar a lista electoral.

c) Definir o signo dos votos para os asuntos que se trataran nos plenos.

d) Admitir novos integrantes.

e) Vixiar o cumprimento dos acordos tomados.

f)  Aprobar o estado de contas.

g) Resolver os procesos disciplinarios.

h) Nomear os cargos da agrupación.

i)  Tramitar a disolución da agrupación.

j) Organizar as Asembleas Abertas dirixidas a toda a cidadanía, que poderán propoñer, debater e opinar sobre as cuestións a tratar.

 

ARTIGO 14

 

Poden convocar a asemblea un vintacinco por cento dos membros da agrupación, sempre que a orde do día se presente ao secretario/a.

 

 

Sección segunda: Da comisión permanente (CP).

 

ARTIGO 15

 

Estará integrada polos cargos electos ademais doutros integrantes de AER.

 

ARTIGO 16

 

Funcións da CP:

 

a) Preparar os plenos municipais.

b) Emitir comunicados de prensa, de considerarse necesario.

c) Convocar aos integrantes  de  AER para os  plenos  e  as asembleas.

d) Informar sobre a incorporación de novos integrantes.

e) Dictaminar sobre as denuncias de indisciplina recibidas.

f)  Instruír expedientes disciplinarios.

g) Informar á asamblea das súas xestións.

h) Modificar os Estatutos, sempre que haxa dous terzos (2/3) dos integrantes da CP.

i)  Actuar como comisión de urxencia.

 

CAPÍTULO II: DOS CARGOS

 

ARTICULO 17

 

Funcións do Secretario/a:

 

a)  Estender as actas da comisión permanente e das asembleas. Ao finalizar cada asemblea ou comisión permanente porá en coñecemento dos asistentes os acordos tomados; así como ter redactada e publicada a acta nun máximo de quince días.

b)  Avisar ao convocador/a, cando haxa reunión da asemblea ou da comisión permanente e tamén para os plenos.

 

ARTÍCULO 18

 

Voceiro/a:

 

a)  Será a mesma persoa que exerza de portavoz nos plenos.

b) Este cargo é rotativo, terá unha duración de dous anos. Para unha lexislatura, devandito cargo será desempeñado por un mínimo de dúas persoas, que son votadas en asemblea antes da investidura e transcorrido ese tempo, elixirase de novo, poidendo repetir cargo se a Asemblea/Comisión permanente de AER así o decide.

 

 

Funcións:

 

a) Representar á agrupación.

b) Informar á agrupación de todo o que vaia exercendo no seu cargo.

 

ARTIGO 19

 

Funcións do Administrador/a:

 

a) Levar o estado de contas.

b) Control do gasto electoral.

 

O administrador/a terá un suplente.

 

ARTÍCULO 20

 

Función do Convocador/a:

 

a) Convocar as asembleas e os plenos sendo previamente informado polo secretario/a.

 

ARTÍCULO 21

 

Integrantes da comisión permanente:

 

a) Teñen como deber asistir ás convocatorias da comisión.

 

 

 

TÍTULO III. DAS FINANZAS

 

ARTIGO 22

 

A agrupación financiarase mediante as cotas que satisfarán os integrantes da agrupación, que quedan fixadas na cantidade seguinte:

 • Posibles donacións que poidera percibir.

 • Subvencións públicas estatais, autonómicas ou municipais anuais para gastos de funcionamento, segundo os termos na Lei Orgánica 5/1985.

 

ARTIGO 23

 

A asemblea pode decidir fixar cotas extraordinarias.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Estos Estatutos só poden ser modificados pola asemblea comisión permanente e cun consenso da maioría absoluta dos integrantes.

 

 

 

 

A Agrupación

A Agrupación

Información

AER no Concello

Contacto

Rúa Alfonso XII nº 2 · Baixo

            Tlfo: 647 126 712

 • Facebook Classic
instagram logo.png
Twitter_icon..png
bottom of page