top of page

 PXOM 

 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

A continuación  axúntanse a  proposta dos primeiros documentos elaborados   para   o  novo  PXOM  de  Redondela   (Plan   Xeral  de   Ordenación   Municipal).    A   empresa    adxudicataria   porá  a disposición da veciñanza as oportunas  canles para propostas e suxerencias así como para que, no caso de detectar incorreccións se comuniquen:

 

          Correo electrónico: idearedondela@redondela.es

          Portal web integrado na web municipal: www.redondela.gal

          Facebook: IdeaRedondela

          Twiter: @ideaRedondela


Presentación Informativa do proceso para a elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Redondela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os   traballos   de   redacción,    a   cargo   da   UTE   formada   por JORNETLLOPPASTOR    arquitectes,    María  Ríos  Carballeira    e Gabriel  Jubete   i   Andreu,   inícianse  o  6 de marzo de 2015 coa sinatura   do   contrato.     O   documento   que    se    presenta    a continuación  da cumprimento da lei 21/2013 do 9 de decembro, como   borrador   de   Plan,    que   xunto   có   Documento   Inicial Estratéxico,   formarán  parte da solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria. [Estrato do Limar]

BORRADOR PXOM Redondela

BORRADOR PXOM Redondela

Borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela. O presente documento forma parte dos traballos de redacción do Plan Xeral de Redondela que virá a substituír ás Normas Subsidiarias de Ordenación Municipal aprobadas definitivamente no ano 1997 e coa redacción do texto refundido en febreiro do 1988 e aprobación definitiva pola Comisión Provincial de Urbanismo o 14 de abril de 1988. [Estrato do Limiar]

DIE PXOM Redondela

DIE PXOM Redondela

Documento Inicial Estratéxico. O presente Documento Inicial Estratéxico redáctase para establecer os condicionantes ambientais e as medidas ambientais que se integran na definición do Plan Xeral de Ordenación de Redondela. [Estracto do Limiar]

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Cartografía elaborada. Complementa e apoia ao anterior documento (DIE).

PCAP PXOM Redondela

PCAP PXOM Redondela

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para a contratación do servizo de elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela, adxudicado á UTE formada por JORNETLLOPPASTOR arquitectes, María Ríos Carballeira e Gabriel Jubete i Andreu.

A Agrupación

A Agrupación

Información

AER no Concello

Contacto

Rúa Alfonso XII nº 2 · Baixo

            Tlfo: 647 126 712

  • Facebook Classic
instagram logo.png
Twitter_icon..png
bottom of page